สร้างความมั่งคั่งทั้ง 3 มิติ
ทรัพย์สิน สุขภาพ และ จิตใจ

บริการของพวกเรา

ซื่อตรง ถูกต้อง ไว้ใจได้
Go to เป้าหมายทางการเงิน

เป้าหมายทางการเงิน

Go to แผนรายรับรายจ่าย

แผนรายรับรายจ่าย

Go to แผนจัดการหนี้สิน

แผนจัดการหนี้สิน

Go to ป้องกันความเสี่ยง

ป้องกันความเสี่ยง

ค่าใช้จ่ายบุตร

เกษียณอายุ

แผนการลงทุน

แผนภาษี

วีดีโอแนะนำบริการของเรา

สิ่งสำคัญที่จะร่วมกันวางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสพความสำเร็จคือ ลูกค้าต้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในหลักเกณฑ์การปฎิบัติงานของทีมงานของเรา โปรดสละเวลาศึกษาข้อมูลในแนวทางการทำงานเของก่อนว่าเหมาะสมและเป็นส่ิงที่ท่านต้องการหรือไม่

เรามอบบริการด้วยหลักการ

  • ต้องมีจริยธรรมที่ดี ตรงไปตรงมาอย่างแท้จริง

ทีมงานของเรา

ซื่อตรง ถูกต้อง ไว้ใจได้

ทศพร อิศรางกูรฯ IP AFPTᵀᴹ

Founder
CEO
ปริญญาตรี วทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
IC License
คุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน
IP (Investment Planner)
AFPT

วราญาณ์ อิศรางกูรฯ IP AFPTᵀᴹ

Founder
Customer Manager
ปริญญาตรี วทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
IC License
คุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน
IP (Investment Planner)
AFPT

พรพรรณ จริยาบูรณ์ IC

Unit Linked Manager

สมภพ เพียรพินิจ

Investment Consultant

Kenneth Maddox

Health Consultant

Testimonials

เสียงตอบรับจากลูกค้าของ Wealth Maker

“หากคุณอยากมีความสุข จงตั้งเป้าหมายที่สามารถควบคุมความคิด ปลดปล่อยความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับความหวังของคุณ”
แอนดรูว์ คาร์เนกี้
(Andrew Carnegie)

Latest news