ลักษณะเงินได้

เนื่องจากผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความยากง่ายหรือต้นทุนที่แตกต่างกัน เพื่อความ เป็นธรรม ในกฎหมายจึงได้แบ่งลักษณะเงินได้(พึงประเมิน) ออกเป็นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสมเพื่อกำหนด วิธีคำนวณภาษีให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ดังนี้ Continue reading “ลักษณะเงินได้” »

สรรพากร เริ่มแล้ว ตรวจรายการเงินเข้าบัญชีบุคคล

สรรพากร เริ่มแล้ว ตรวจรายการเงินเข้าบัญชีบุคคล

สรรพากร เริ่มแล้ว ตรวจรายการเงินเข้าบัญชีบุคคล เงินเข้า 3,000 ครั้งขึ้นไป เงินเข้า 400 ครั้ง และยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป กฎหมายประกาศ 21 มี.ค. 62 ส่งข้อมูล 31 มี.ค. 63 Continue reading “สรรพากร เริ่มแล้ว ตรวจรายการเงินเข้าบัญชีบุคคล” »

สรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีสำหรับปี 2560

ตารางสรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2560 Continue reading “สรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีสำหรับปี 2560” »