การหาเป้าหมายทางการเงิน

การหาเป้าหมายทางการเงินต้องใช้ประสบการณ์ในการที่จะรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเชิงปริมาณ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังต้องเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อทำให้สามารถหาเป้าหมายและความต้องการส่วนตัวและด้านการเงินของลูกค้าได้ชัด ที่สำคัญเมื่อหาได้แล้วก็ต้องนำมาจัดระดับความสำคัญเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

ทีมงานของเราพร้อมร่วมในการค้นหาเป้าหมายกับลูกค้าอย่างเป็นกันเองและเข้าถึงเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *