จบใหม่ ตกงาน! ผลสำรวจจบ ป. ตรีใหม่ตกงานเพียบ พร้อมรับมือด้วยทักษะ Soft skill

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 25562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยผลสำรวจการทำงานของประชากรเดือนกันยายน 2562 พบว่ามีผู้ว่างงานกว่า 3.85 แสนคน คิดเป็นอัตราว่างงานในกลุ่มอายุ 25 ขึ้นปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 0.4 และผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ตกงานมากถึง 1.73 แสนคน ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมาก สำหรับการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ซึ่งควรเป็นกลุ่มแรงงานสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ กลายเป็นเรียน จบใหม่ ตกงาน สาเหตุมาจากส่วน?

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกงานของบัณฑิตจบใหม่ มีการสำรวจมากตั้งแต่ช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาว่าเกิดจากการเลือกงาน และภาษาอังกฤษที่ไม่แข็งแรง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานที่ต้องการทักษะในด้านของเทคโนโลยี และดิจิตอลมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการท้าทายความสามารถของนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่พอสมควรเลย เพราะสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงลักษณะการทำงานของบริษัทที่เปลี่ยนไป

นอกเหนือจากความสามารถเฉพาะสาขาที่เป็นที่ต้องการของประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันแล้ว ความสามารถที่เป็น Soft Skills อย่างเช่น การบริหารงาน การจัดการอารมณ์ และการเชื่อมโยงศาสตร์รอบด้าน อันเป็นผลมาจาก Digital Disruption ถือเป็นทักษะประจำศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ต้องการของแต่ละบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งเราทุกคน รวมถึงนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่มีทักษะในด้านต่างๆ เหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับการทำงานได้อย่างไร

Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบัน

Communication: การสื่อสาร และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานไม่ว่าจะในบริษัทใดก็ตาม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยทำให้การทำงานราบรื่นได้เป็นอย่างดี

Collaboration: ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีภาวะเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการทำงาน และคนภายในบริษัท

Critical Thinking: ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา เป็นทักษะสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

Creativity: ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่พัฒนากันได้ แต่จะมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้มากกว่าเดิม

Change Capability: การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ในการทำงานมักมีการปรับเปลี่ยนลักษณะ และวิธีการอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การเป็นคนยึดติดกับวิธีการเดิมๆ อาจไม่ค่อยดีต่อการทำงานเท่าใดนัก

Time Management: ทักษะการบริหารเวลา เวลาเป็นสิ่งที่มีเท่ากันทุกคน แค่คนที่บริหารเวลาได้ดีที่สุดย่อมทำให้เกิดผลงานคุณภาพมากที่สุดเช่นกัน

ทักษะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานในทุกที่ และหากบัณฑิตปริญญาตรีจบใหม่สามารถนำเสนอออกมาได้อย่างชัดเจน ประกอบกับเลือกสมัครงานบริษัทที่มีทิศทางการดำเนินงานในลักษณะที่ตรงกับความสามารถ และความชอบของเราเพียงเท่านี้การหางานก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ Soft Skills ก็คือทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะจำเป็นสำหรับการทำงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งหากสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว จะสร้างความน่าสนใจในการสมัครงานมากยิ่งขึ้น

#icanbebetter

ขอบคุณ jobDB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *