“3 ขั้นตอนวางแผนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน”

“3 ขั้นตอนวางแผนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน”

1ประเมินเงินได้เพื่อคำนวณภาษี

เริ่มต้นง่ายๆ ตั้งแต่ต้นปีด้วยการนำเงินเดือนของปีที่ผ่านมาและโบนัสที่ได้รับ มาคำนวณดูว่า รายได้เราทั้งปีเป็นเท่าไหร่ จากนั้นคาดการณ์รายได้ที่น่าจะ เพิ่มขึ้นในปีนี้ เพื่อประเมินเงินได้และคำนวณว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ถ้า A มีรายได้ต่อเดือน 55,000 บาท ได้รับโบนัสอีก 340,000 บาท จะมีการคำนวณภาษีดังนี้

2ศึกษาสิทธิลดหย่อนภาษี

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • สิทธิลดหย่อนขั้นพื้นฐานของชีวิต เพื่อลดภาระส่วนตัว เรื่องบ้าน เรื่องเกี่ยวกับบุตรและพ่อแม่ เป็นต้น
  • สิทธิลดหย่อนเพื่อการออมและลงทุน เพื่อช่วยวางแผนภาษีและวางแผนยามเกษียณไปด้วยในตัว โดยเป็นการออม และลงทุนในกองทุนประกันสังคม กองทุน กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม LTF RMF และประกันชีวิต
  • สิทธิลดหย่อนเพื่อการบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลหรือสนับสนุนการศึกษา
ที่มา : set.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *